เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด

    รายละเอียดข่าว

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด

 

   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

    1. โครงการที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

   (1) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

   (2) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก และ

   (3) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

  2. โครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ (โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก)

 

สาระสำคัญของโครงการต่าง ๆ มีดังนี้

     1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร มีเป้าหมาย สนับสนุนสินเชื่อแก่ สถาบันเกษตรกร” ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูปประมาณ 2.5 ล้านตัน

     2. โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก มีเป้าหมาย ให้สินเชื่อแก่เกษตรเพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายจำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก

     3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรผู้ปลูกข้าว มีเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 จำนวนเกษตรประมาณ 1.2 ล้านราย

      4. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของ พณ. มีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสาร เพื่อดูดซับผลผลิตในกรอบปริมาณ 8 ล้านตัน เป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือน โดยพิจารณาจากวงเงินกู้ในการเก็บสต็อกของผู้ประกอบการในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลผลิตใกล้เคียงกัน    เอกสารประกอบ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง