เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด

    รายละเอียดข่าว

จากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประมติ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้แล้ว จึงได้มีการกำหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดจำนวน 5 แห่ง
โดยสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 

    เอกสารประกอบ การลงทะเบียนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง