เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอให้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลที่วัง
ด้วยเทศบาลตำบลที่วังได้รับแจ้งหนังสือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอให้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดินกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ ของ บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลที่วัง
เทศบาลตำบลที่วังจึงแจ้งประกาศดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและเพื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
หากผู้ใดมีข้อคิดเห็นโต้แย้งการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานรายนี้ ให้ยื่นคำโต้แย้งภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปิดประกาศเทศบาลตำบลที่วังจะดำเนินการแจ้งผลการปิดประกาศให้จังหวัดทราบภายใน 7 วันต่อไป    เอกสารประกอบ ขอให้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ที่วัง