เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 509 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการการฝึกอบรมทำขนมไทย [ 28 ม.ค. 2565 ]95
82 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]67
83 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]65
84 ประชุมเวทีประชาคมเทศบาลตำบลที่วัง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 และพิจารณาจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 17 ม.ค. 2565 ]87
85 #ประชาสัมพันธ์ !! ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 13 ม.ค. 2565 ]170
86 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 9 ธ.ค. 2564 ]175
87 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ภายใต้ [ 8 ธ.ค. 2564 ]83
88 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]64
89 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2564 ]185
90 ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณเรียบถนน 403 สายควนพลตลอดจนถึงหน้าโรงกระเบื้องทั้งสองฝั่ง [ 18 พ.ย. 2564 ]93
91 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 พ.ย. 2564 ]171
92 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วังประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหารือในการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for and Regional Development ของพื้นที่ตำบลที่วัง [ 12 พ.ย. 2564 ]99
93 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 3/2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]82
94 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ.2566 - 2570) [ 19 ต.ค. 2564 ]86
95 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) [ 12 ต.ค. 2564 ]86
96 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]91
97 ทะเบียนฐานข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เทศบาลตำบลที่วัง [ 30 ก.ย. 2564 ]86
98 รายงานสรุปความพึงพอใจ CITIZENinfo Backend - โครงการการประเมินความพึงพอใจบริการภาครัฐ [ 29 ก.ย. 2564 ]98
99 สรุปผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ [ 27 ก.ย. 2564 ]95
100 👉ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน #ทุกความเห็นมีความหมาย [ 30 ส.ค. 2564 ]196
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26