เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 454 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง ที่ทำงานมาเกินกว่าหนึ่งปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพื่อการมีส่วนร่วมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมิน [ 15 ก.พ. 2565 ]48
22 เทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ กองช่าง กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนที่ภาษี กองคลัง และงานนิติการ งานฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาล [ 15 ก.พ. 2565 ]39
23 #ประชาสัมพันธ์ !! กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ [ 10 ก.พ. 2565 ]42
24 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลที่วัง ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย #แยกขยะให้ถูกวิธี #ดีต่อเรา #ดีต่อโลก! [ 4 ก.พ. 2565 ]46
25 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]15
26 โครงการการฝึกอบรมทำขนมไทย [ 28 ม.ค. 2565 ]40
27 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]16
28 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]15
29 ประชุมเวทีประชาคมเทศบาลตำบลที่วัง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 และพิจารณาจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) [ 17 ม.ค. 2565 ]37
30 #ประชาสัมพันธ์ !! ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 13 ม.ค. 2565 ]111
31 9 ธันวาคม 2564 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 9 ธ.ค. 2564 ]117
32 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ภายใต้ [ 8 ธ.ค. 2564 ]32
33 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]17
34 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2564 ]130
35 ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณเรียบถนน 403 สายควนพลตลอดจนถึงหน้าโรงกระเบื้องทั้งสองฝั่ง [ 18 พ.ย. 2564 ]36
36 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 17 พ.ย. 2564 ]116
37 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วังประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหารือในการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for and Regional Development ของพื้นที่ตำบลที่วัง [ 12 พ.ย. 2564 ]46
38 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 3/2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]33
39 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลที่วัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลที่วัง (พ.ศ.2566 - 2570) [ 19 ต.ค. 2564 ]32
40 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) [ 12 ต.ค. 2564 ]32
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23