วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายครัวภูผา - บ้านจ่าวิทย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองท่าไฟหลังบ้านพักโรงปูนซิเมนต์ฯ ถึง คลองก้างปลา หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองหอมช่วงทางรถไฟ ถึง ถนนทางหลวง สาย ๔๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง หลังโรงประชุม หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง