วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนสายควนพล ซอย ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๑-๖๑๗๓ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเพื่อนทวี ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนยางรถยนต์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างทำวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)