เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลที่วังมีหน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ดังนี้

-  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่          จำนวน  3  แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก           จำนวน  5  แห่ง

-  ปั๊มน้ำมัน                                    จำนวน  5 แห่ง

-  ปั๊มแก๊ส                                     จำนวน  2  แห่ง

-  เครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (A.T.M)  จำนวน  4  แห่ง

-  ธุรกิจ  บริษัท  ห้างร้านอื่น ๆ             จำนวน  150 แห่ง

- หน่วยงานราชการ                           จำนวน  4  แห่ง