เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

             ที่วัง...หนึ่งในสิบสิ่ตำบลของอำเภอทุ่งสง อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทุ่งสงไปทางจังหวัดตรัง ตามทางหลวงแผ่นดินสาย 403 (ทุ่งสง-ห้วยยอด) โดยแยกจาก ทุ่งสง ตรงสี่แยกชะมาย แนวเขตตำบลนั้นอยู่ห่างจากตัวเมืองทุ่งสง ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอทุ่งสง ผ่านวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.ซี.ที) ผ้านหน้าบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ชุมชนบ้านชายคลอง และที่วัง บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ย่านชุมชนบ้านก้างปลา ไปสุดแนวเขตของตำบลตรงบริเวณสะพานคลองใหม่ ซึ่งจะจรดเขตกับตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ส่วนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลที่วังนั้นจะอยู่ห่างจาก ตัวเมืองทุ่งสง ประมาณ 9 กิโลเมตร

            ตำบลที่วังเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอทุ่งสง ระยะห่างจากตัวอำเภอถึงเขตตำบลประมาณ 9 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 70 กิโลเมตร มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีฝนตกตามฤดูกาล สภาพพื้นที่ในบางหมู่บ้านมีน้ำท่วมถึง ภูมิอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนมกราคม ของทุกปี