เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ตำบลที่วัง เป็นตำบลลำดับที่ 7 ใน 22 ตำบลของการปกครองจัดตั้งอำเภอทุ่งสงในอดีตความเป็นมาของคำว่า "ที่วัง" เนื่องมาจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสป่าจากหัวเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดตรัง เพื่อทำการสำรวจเส้นทางรถไฟโดยการทรงช้าง ผ่านเส้นสายทางหลวงแผ่นดินสาย 403 (ทุ่งสง-ตรัง) ซึ่งขณะนั้นเส้นทางเป็นเส้นทางเดินซึ่งยากลำบากในการเสด็จ เมื่อเสด็จมาถึง (หลังสถานีรถไฟที่วังในปัจจุบัน) ข้าราชการ ทหาร พ่อค้า ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมกันสร้างพลับพลาที่ประทับรับเสด็จฯ พระองค์ท่านได้ทรงหยุดประทับแรม ณ สถานที่แห่งนั้น ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกติดปากว่า "บ้านหน้าพลับพลา" (ปัจจุบันตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 1 ต.ที่วัง) เพราะเป็นที่สถานที่ประทับแรมของพระองค์ท่านถึง 3 ครั้งและรูปพลับพลาที่ประทับนั้น อบต.ที่วัง ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของตำบลด้วย ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ได้ดำเนินการขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ลงทำประชาคมในระดับหมู่บ้านต่างๆ จัดทำประชาคมในระดับตำบล ตรวจสอบแนวเขตตำบล และดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่วังมีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลที่วัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลตำบลที่วัง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป