เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกัญช์ อินทนู
ปลัดเทศบาล

นางสาวอรรัตน์ รัตนรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ