เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรวุฒิ  บุญชู 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข
 
นางสาวนิตยา วงศ์ลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายเจษฎา มากดำ
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางทัดดาว ชาตรีทัพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางปานริศา เอ้งฉ้วน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน