เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรวุฒิ  บุญชู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานธุรการ
นายเจษฎา มากดำ นางสาวนิตยา วงศ์ลา -ว่าง- นางปานริศา เอ้งฉ้วน
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นางสาววิกัญดา แสงเงิน

นางสาวสุชาฎา ประพฤติชอบ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมินทร์ ทองเนื้อเก้า

นางสาวศิริรัตน์ เพชรที่วัง

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

คนงาน

นายพรเพชร ไชยสุวรรณ

นายตรีภพ โพธิ์วิจิตร
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

คนงาน
นายกันตินันท์ ชอบทำกิจพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลางนายนเรศ เกตุบรูณะ


พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายนราธิป รักเกียรติ์


คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูลนายสมชาย สุวรรณคนงานประจำรถขยะ


นายประภาส เกตุแก้ว


คนงานประจำรถขยะนายวิชัย ศิริจันทร์คนงานประจำรถขยะ


นายชวลิต สมัยสงค์


คนงานประจำรถขยะ


นายบรรจบ จันทร์เมืองไทย


คนงานประจำรถขยะ


นายชาตรี ศิริจันทร์
คนงานประจำรถขยะนายอนันตศักดิ์ สีมาพันธ์


คนงานประจำรถขยะ


นายศรชัย รัตนวิค


คนงานประจำรถขยะ


นายธีรพงศ์ กระวีพันธ์


คนงานประจำรถขยะ


นางเกษรินทร์  เกตุแก้วจ้างเหมา