เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายนรินทร์ พรหมรัตน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายกันต์เสฎฐ์  ธนวัฒน์ภาคิน
นางชนัญชิดา สาระนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณงานประชาสัมพันธ์   
ธุรการ งานจัดทำแผนและงบประมาณ
-ว่าง- นางสาวหทัยกาญจน์ อ๋องยิ้ว นางสาวสุดารัตน์  ไชยรัตน์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธีระยุทธ แสงเงิน
นางสาวลัดดาวัล บุญศรี
จ้างเหมา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน