เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
นางชนัญชิดา สาระนันท์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 

-ว่าง-
นางชนัญชิดา สาระนันท์
     หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


 


  -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ