เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 

 
  นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
 

 

 

-ว่าง-
-ว่าง-
     หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


 


  นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ