เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


จ่าเอกพรประสิทธิ์  ปะนะรัตน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 

นายกันต์เสฎฐ์  ธนวัฒน์ภาคิน นางชนัญชิดา สาระนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 

งานประชาสัมพันธ์ ธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผลนางสาวธนัญญา กลมเกลี้ยง
นางสาวหทัยกาญจน์ อ๋องยิ้ว
 นางสาวสุดารัตน์  ไชยรัตน์ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นายธีระยุทธ แสงเงิน

นางสาวลัดดาวัล บุญศรีจ้างเหมา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน