เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
นางสาาวพัชรินทร์ ฤทธิโชติ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 

 

 

-ว่าง-
นางชนัญชิดา สาระนันท์
     หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


 


  นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ