เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองการศึกษา


นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวงามฤดี สุขธร
นางเพลินจิตร  ชูดำ

นักวิชาการศึกษาปฏฺิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

   

งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารงานทั่งไป

นางกวิสา ชอบประกอบกิจ
นางสุนันทา ผิวผ่อง
นางสาวโสภาภรณ์ ไชยขรรค์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวนนางจิราวรรณ เกิดเมืองเล็ก นางนงลักษณ์ อัมพวัน นางจารุณี บรรจงเกลี้ยง
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ  ครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
นางสุจิฬา สังข์แก้วครูชำนาญการ
 
นางจิรารัตน์ แสงเงิน
นางจันติมาภรณ์ ศิริสุข นางสุกัญญา รัตนพันธ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางวัลภา โฉมอุทัย
นางสาวธารทิพย์ แป้นสุข นางสาวรัตนาภรณ์ พลศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
นางจิราพร รักษาศรี

นางเกษรา เอียดเสน

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวจินดา มัคจิตรจ้างเหมา