เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองการศึกษา


นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวงามฤดี สุขธร
นางเพลินจิตร  ชูดำ

นักวิชาการศึกษาปฏฺิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวนนางจิราวรรณ เกิดเมืองเล็ก นางนงลักษณ์ อัมพวัน นางจารุณี บรรจงเกลี้ยง
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ  ครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯนางสุจิฬา สังข์แก้ว
นางวรรณี  โชคคล่อง


ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ