เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองการศึกษา

 
นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 


นางสาวงามฤดี สุขธร

นักวิชาการศึกษาปฏฺิบัติการ

   
   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนชม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

นางจารุณี บรรจงเกลี้ยง นางจิราวรรณ เกิดเมืองเล็ก
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ

นางสุจิฬา สังข์แก้ว
    นางนงลักษณ์ อัมพวัน
ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการ

 
นางวรรณี  โชคคล่อง  
ครูชำนาญการ