เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองช่าง

 
นายอุดร รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ

  นางปารณีย์  เทวภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
 
นายสุนทร ชัยทอง

นายยุทธนา  สุริยผล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธรรมพร  รายระยับ

นายวีระพงษ์  สุขดำ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน