เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองช่าง

 
นายอุดร รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ

  นางปารณีย์  เทวภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
นายธรรมพร  รายระยับ

นายสุนทร ชัยทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนายยุทธนา  สุริยะผล

นายมนตรี ศรีสวัสดิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 นายช่างโยธาชำนาญงาน
            


             

นางสาวหทัยทิพย์ หนูน้อย


              
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน