เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองช่าง

นายอุดร รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

-ว่าง- นางปารณีย์  เทวภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 

งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานธุรการ งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ
นายยุทธนา  สุริยะผล นายธรรมพร  รายระยับ
นางสาวหทัยทิพย์ หนูน้อย นายมนตรี ศรีสวัสดิ์
นายสุนทร ชัยทอง


นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 


นายวิษณุ  เพชรฤทธิ์
นางสาวเบ็ญจพร  เอมแสง นางสาวกฤธมลวรรณ  เดชอรัญ นายธีระยุทธ  ชอบทำกิจ นายณัฐพงษ์  อักษรนำ


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสันติ  อุระจร

นางสาวสมฤทัย  เกตุแก้ว
นายสนธยา  ณ สุวรรณ นายธีระพงศ์  เกิดขุมทอง

พนักงานขับรถยนต์

คนงาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสิริพร  โสดา นายถนอมพงศ์  แก้วสว่าง นายสุธรรม  เทพราช


คนงาน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานนางสาวอิสริยาภรณ์  แก้วบ้านดอน
นายยุทธการ  แต๊ะเฮง
คนงาน คนงาน

นางเชียงสาย  ส่งเสียงรัตน์
นายวรวิทย์ เกตุแก้ว
คนงาน คนงาน

นางสาวสุดารัตน์ สังข์แก้ว
นายชิณราช  ทองเนื้อเก้าคนงาน คนงาน


นายชณกรณ์  อ่อนชู

คนงาน