เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวพรรณี สุกใส

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางธันญ์ชนก ท่วงที นายณรงค์  พลภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวอภัสรี สังข์ขาว
นางสาวดวงใจ ชอบทำกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางจิรัญชา  เพชรโชติ
นายสรปกรณ์  เชาว์ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางเจตนิพิฐ เกตุแก้ว
นางสาวอมรรัตน์ จินดาจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ