เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวพรรณี สุกใส

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางธันญ์ชนก ท่วงที -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวดวงใจ ชอบทำกิจ
นางสาวอภัสรี สังข์ขาว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


-ว่าง-
นางจิรัญชา  เพชรโชติ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางเจตนิพิฐ เกตุแก้ว
นางสาวอมรรัตน์ จินดาจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ