เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางมาริสา เพ็ชรทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์

นายสุรพงษ์ ศรีนวล


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการหัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานธุรการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่

งานนิติการ
งานทะเบียนราษฎรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน


นางศิริวรรณ ดวงวิชัย

นางสาวปาณิสรา  เชี่ยวชาญ

นางวราภรณ์ ชูแก้ว

นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์ นายภูมิพัฒน์  เจนเจริญปีติภัทร จ่าเอกสมชาย กัปปา
นางนันทินา เหล่าพิทักษ์พงศ์
นายทวีรัตน์ เพชรที่วังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางโสภิตา  วรรณสถิตย์

นายพงศธร หนูพลิบตา
นางสุฑาพร กรุงแก้ว
นายสุรกิจ เกตุแก้ว 
นางสาวศจี ศรัทธาพิทักษ์


นักจัดการงานทั่วไป


ผู้ช่วยนิติกร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสุพิศ หนูชัยแก้ว นายสนธยา รักษาศรี
นางปัทมา บุญชู


นางสาวจิราวรรณ แป้นสุข
นายวิชัย ไหมพรหม
นายสุวรรณ ชูช่วย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
พนง.ขับเครื่องจักรกล จ้างเหมานายประสิทธิ์ วังบัวทอง
นายอุเทน ทองเนื้อเก้าพนักงานขับรถยนต์พนักงานดับเพลิง
นายจีระพงษ์ ผิวผ่องนายสุริยา แสงเงิน


ยาม
คนงาน


นายอภิชาติ รัตนพันธ์
นายสันติ แก้วอุดม


ยาม
คนงานนายอิสเรศ มัยรัตน์
ยาม

นางศิริพร ผิวผ่อง
คนงาน

นางสาวลักขณา แก่นทองจ้างเหมา