เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางมาริสา เพ็ชรทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
 

นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์


นายสุรพงษ์ ศรีนวล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

                  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นางวราภรณ์ ชูแก้ว
 
จ่าเอกสมชาย กัปปา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน

 
 

นางสาวปาณิสรา  เชี่ยวชาญ

 
นายภูมิพัฒน์  เจนเจริญปีติภัทร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นางศิริวรรณ ดวงวิชัย
  
นางสุฑาพร กรุงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                  
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
 
 
นางโสภิตา  วรรณสถิตย์

นางนันทินา เหล่าพิทักษ์พงศ์
นักจัดการงานทั่วไป

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

   
นายทวีรัตน์ เพชรที่วัง
   
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์


นิติกรชำนาญการ