เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกัญช์ อินทนู
ปลัดเทศบาล

นางมาริสา  เพ็ชรทอง
นางสาวพรรณี สุกใส
นายอุดร รัตนพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง นายวรวุฒิ  บุญชู นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
    
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา