เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกัญช์ อินทนู
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 075-355629 ต่อ 102

นางมาริสา  เพ็ชรทอง
นางสาวพรรณี สุกใส
นายอุดร รัตนพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 075-355629 ต่อ 103
เบอร์โทร 075-355629 ต่อ 104 เบอร์โทร 075-355629 ต่อ 115
 
นายนรินทร์ พรหมรัตน์ นายวรวุฒิ  บุญชู นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 075-355629 ต่อ 107 เบอร์โทร 075-355629 ต่อ 108 เบอร์โทร 075-355629 ต่อ 106