เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญสม  วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายนิทน  สระบัว
นางสาววัชรี  นุ่นสังข์
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
 

นายอนุชา  บุญชู
นายบุญสม  วังบัวทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชำนาญ  เกตุบูรณะ   

นายสุชาติ ทองเนื้อเก้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาววัชรี นุ่นสังข์   
นายนิทน  สระบัว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร.ต.อ.สุนทร  ปรุงแก้ว
นายลือชัย  อดิศาสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสัมภาส  ศรีจันทร์
นายระแบบ  มัคจิตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางอุไรวรรณ  แสงเงิน นายบุญยืน จันทร์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2