เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 

 
 นายประทีป ศรีแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง
โทร. 095-549-5391

นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์
นายสัญญา  เทวภักดิ์
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 075-355629 ต่อ 118 โทร. 075-355629 ต่อ 118

นายสุชาติ จันทบุรี
พ.ต.อ.พิรุณ  กลัดทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 075-355629 ต่อ 118 โทร. 075-355629 ต่อ 117