เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
 

ท่านสามารถร้องเรียนการกระทำหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลที่วัง
ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือท่านสามารถร้องเรียนทางโทรศัพท์ 075-355629 ต่อ 101
หรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ในวันและเวลาราชการ

ร้องเรียนการทุจริต
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อีเมล
มือถือ
ที่ทำงาน
****รายละเอียดการร้องเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย