เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายประทีป ศรีแก้ว
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 101
  อีเมล์ +  admin@tiwang.go.th
 
  ชื่อ +

นายกัญช์ อินทนู

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 102
  อีเมล์ +   admin@tiwang.go.th
 
 

  ชื่อ +

นางมาริสา เพ็ชรทอง

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 103
  อีเมล์ +   admin@tiwang.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวพรรณี  สุกใส

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 104
  อีเมล์ +   admin@tiwang.go.th
 

  ชื่อ +

นางมาริสา เพ็ชรทอง

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 107
  อีเมล์ + admin@tiwang.go.th
 
  ชื่อ +

นายอุดร รัตนพันธ์

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 105
  อีเมล์ +  admin@tiwang.go.th


  ชื่อ +

นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 106
  อีเมล์ +  admin@tiwang.go.th


  ชื่อ +

นายวรวุฒิ  บุญชู

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 075-355629 ต่อ 108
  อีเมล์ +  admin@tiwang.go.th