เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


29 มีนาคม 2566 โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2566


29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายสุชาติ จันทบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม "โครงการจิตอาสาพัฒนา ประจำปี 2566" โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในรูปแบบน้ำซึมบ่อทราย ดำเนินกิจกรรมกลุ่มเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างระเบียบวินัย และทัศนคติที่ดีต่อสังคมและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ วัดธรรมเผด็จ หมู่ที่ 7 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22