เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


20 มีนาคม 2566 กิจกรรมดี ๆ ทุกเช้าวันจันทร์ การเคารพธงชาติไทย


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566☀️

#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง ได้นำข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลที่วัง เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นายกเทศมนตรีได้ให้แนวทางการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบกรอบวินัยของราชการ รวมถึงประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) โดยให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ไม่ให้หรือไม่รับ ไม่ถามนำ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ใช้การอวยพรด้วยบัตรอวยพร หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญของที่ระลึก การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยหลักธรรมจรรยา จากญาติที่ให้โดยสเน่หาให้เหมาะสมตามฐานานุรูป จากบุคคลอื่นให้มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทหรือหากการให้นั้นเป็นลักษณะ การให้กับบุคคลทั่วไปเมื่อมีการรับมาก็ให้รายงานมายังนายกเทศมนตรี พิจารณาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ให้ทุกคนทำความเข้าใจและตระหนักในนโยบายเรื่องนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  💐💗💫

 

2023-06-03
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-05-30
2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22