เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลประเภททั่วไป


🗓วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ⏰เวลา 10.00 น.

#เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วังเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลประเภททั่วไป รางวัลชมเชย ผลงานโครงการนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลที่วัง” พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นางสาววัชรี นุ่นสังข์ ร.ต.อ.สุนทร ปรุงแก้ว นายสัมภาส ศรีจันทร์ นายอนุชา บุญชู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาลนางมาริสา เพ็ชรทอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายสุรพงษ์ ศรีนวลหัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลลูม A โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนแวนชั่น

🏆สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่ อปท. เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรางวัลผ่านเกณฑ์รอบสุดท้าย จำนวน 53 หน่วยงาน

🌊สำหรับโครงการนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลที่วัง” เป็นนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ดำเนินการในเชิงรุก สามารถแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาน้ำท่วมหลากและน้ำแล้งในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

🥰เทศบาลตำบลที่วัง ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จครั้งนี้ 🤝🙏

#นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของเทศบาลตำบลที่วัง

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดีๆ ของเทศบาลตำบลที่วังได้ที่ :

🌐 Website : https://www.tiwang.go.th

📲 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100014470248514

📱 Page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085220334890

🎬YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCa_eoc42qUImg0K3EqW1Oug

📞 Tel : 075-355629

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09