เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


27 กันยายน พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลที่วัง อำนวยความสะดวกโดยมีเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดับเพลิง ในการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ


💫 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ 2565 เวลา 09.30 น.

ด้วยธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาที่วัง มีการกำหนดแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนดมาตราฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 ข้อ 30 🔥🌈

...จึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลที่วัง โดยนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลที่วัง อำนวยความสะดวกโดยมีเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดับเพลิง ในการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 🔥

#ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาที่วัง

#เทศบาลตำบลที่วัง

2023-01-30
2023-01-30
2023-01-22
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09