เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565


...วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.

......การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง

-ขออนุมัติเพิกถอนมติการให้ความเห็นชอบใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ

-ขอความเห็นชอบใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการจัดตั้งวัดวังยวนราษฎร์อุทิศ

-ขอความเห็นชอบใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงชุมชน รายนายวิระชัย ทองปัสโน (กองช่าง)

-ขออนุมัติเพิกถอนมติการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ (กองคลัง)

-ขออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง)

-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง)

-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองคลัง)

-ขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลที่วัง ตลาดเทศบาลตำบลที่วัง (กองคลัง)

-ขอความเห็นชอบการส่งมอบทรัพย์สิน โอนสิทธิเรียกร้อง

ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ โครงการวางท่อขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 6 โครงการ (กองคลัง)

-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดเทศบาล)

-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

-เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-08
2023-05-03