เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง


🙏วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565🙏

#เทศบาลตำบลที่วัง

🤝นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับความโปร่งใส สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติ และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

🎤ฟังคำบรรยาย เรื่อง หลักธรรมกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้นำและผู้ตามที่ดีในองค์กร โดย พระมหาบุญช่วย ปคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการเจ้าอาวาสวัดโคกกฐิน

🎤 ฟังคำบรรยาย เรื่อง ข้าราชการยุคใหม่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์สุชาติ ทองบุญยัง

🙏อำนวยสถานที่ในการดำเนินโครงการโดย วัดโคกกะฐิน ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

#งานการเจ้าหน้าที่

#ฝ่ายอำนวยการ

#สำนักปลัดเทศบาล

2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13