เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 2/2565


👉วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

#เทศบาลตำบลที่วัง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ

- พิจารณาอนุมัติโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลที่วัง,โรงเรียนวัดก้างปลา,โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ,โรงเรียนวัดควนชม,โรงเรียนบ้านวังยวน

- พิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลที่วัง

- พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อเข้าแผนกองทุนฯ คือ โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด เพศศึกษา และส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

- เรื่องอื่นๆ





2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13