เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


(22-4-65)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปี 2565


#เทศบาลตำบลที่วัง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ -พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน -สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกองทุน ของกลุ่มหรือองค์กร -จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบล ปี 2566 โดยมีนายเชาวลิต ลิบน้อย ผู้จัดการกลุ่มภารกิจการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.เขต 11) #กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12