เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2565 (24 เมษายน 2565 วันเทศบาล)


24 เมษายน 2565 (วันเทศบาล)
เทศบาลตำบลที่วัง จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2565 โดยมีนายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรี 
เป็นประธานในพิธี กิจกรรมมีดังนี้ 
 - นายกเทศมนตรีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 - กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     *บุคคลภายในองค์กรเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ได้แก่ 
นายสุรพงษ์ ศรีนวล , นางทัดดาว ชาตรีทัพ  *บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  ได้แก่ นายธีรยุทธ ชอบทำกิจ และนายวิษณุ เพชรฤทธิ์
     *บุคคลภายนอกเป็นบุคคลต้นแบบด้านทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะดีเด่น เป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ นายเยื้อน เกตุแก้ว และนางนิรมล แพรกเมือง
     *หน่วยงานภายนอกเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้แก่ กลุ่มคัดแยกขยะบ้านไร่เหนือ  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลที่วัง
 -กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนในการ
ยึดมั่นความสุจริต 
 -กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การทำความสะอาดบริเวณวัดและการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณวัดก้างปลา

2023-05-26
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-11
2023-05-10
2023-05-08
2023-05-03