เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.ประชุมจี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณการจัดทำแผนติดตามการดำเนินงานโครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ


💥วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ⏰เวลา 14.00 น.

👉จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมจี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณการจัดทำแผนติดตามการดำเนินงานโครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุ และช่างโยธา เทศบาลตำบลที่วังเข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติงาน

จัดเตรียมสถานที่ประชุม โดยเทศบาลตำบลที่วัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลที่วัง

2021-12-31
2021-12-21
2021-12-17
2021-12-13
2021-12-08
2021-12-06
2021-12-05
2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12