เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.)


วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

…….. นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง คณะผู้บริหาร และงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางบราณี กุญชรินทร์ ปลัดอำเภอประจำตำบลที่วัง นางประคองศรี พลรัฐธนาสิทธิ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลที่วัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และทีมปฏิบัติการตำบลที่วัง ณ ที่ทำการกำนัน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง

#เทศบาลตำบลที่วัง

2022-05-18
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-06
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-12