เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวา) กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (17-12-64) เวลา 09.00 น.


🎥17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

🎞#เทศบาลตำบลที่วัง นำโดยนายประทีป ศรีแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง (5 ธันวา) กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ได้บูรณาการร่วมกันกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด โดยพนักงานตัวแทนจากบริษัทฯ ได้นำต้นทองอุไรจำนวน 250 ต้น มอบให้กับเทศบาลตำบลที่วังเพื่อร่วมกันปลูกในบริเวณเส้นทางถนนสาธารณะสายครัวภูผา หมู่ที่ 2 ตำบลที่วัง แสดงจิตอาสาในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความสวยงานเป็นระเบียบบนทางสาธารณะ โดยมีกำนันตำบลที่วัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เข้าร่วมโครงการด้วย

…….ในการนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตนาในการมุ่งมั่นทำความดีเพื่อพ่อหลวง นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง  ได้กล่าวแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของเทศบาลตำบลที่วังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งกล่าวให้แนวทางปฏิบัติตนต่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในการประพฤติตนให้ตั้งใจทำงานเพื่อบริการประชาชนด้วยความสุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบในวินัย เพื่อนำพาความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นต่อตนเองและชาวตำบลที่วัง

…….กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม รวมถึงวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม

2022-07-06
2022-07-05
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13