เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. #เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)


📌วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ⏰เวลา 13.30 น. #เทศบาลตำบลที่วัง ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชนในพื้นที่
2021-11-18
2021-11-14
2021-11-12
2021-11-07
2021-11-06
2021-10-30
2021-10-27
2021-10-27
2021-10-26
2021-10-25