เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลที่วัง

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ #เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม ได้คะแนนร้อยละ 80.88 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก โดยดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนสูงที่สุด ร้อยละ 87.83 อยู่ในระดับสูงมาก รองลงมา ได้แก่ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 83.24 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ 81.29 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนร้อยละ 77.62 อยู่ในระดับสูง และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละ 73.35 อยู่ในระดับสูง ตามลำดับ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561