เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน

กองช่าง
 
 
นายอุดร รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ
  นางปารณีย์  เทวภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 
 
นายสุนทร ชัยทอง
นายสุริยา  สุริยผล
ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธรรมพร  รายระยับ

นายวีระพงษ์  สุขดำ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
ว่าง   ว่าง
ช่างเขียนแบบ
  เจ้าหน้าที่ประปา
            

             
นางสมถวิล  แป้นสุข
              
นายสุทธิพงศ์ อุมารังษี
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่างโยธา