เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักปลัด
 
นางสาววนิดา เดชาฐาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
 
 

นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์

นางภาพิมล รามทัศน์ 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

                  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
นางวราภรณ์ ชูแก้ว
 
จ่าเอกสมชาย กัปปา
นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน

 

นางสาวปาณิสรา  เชี่ยวชาญ

 
นายสุรพงษ์  ศรีนวล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางสาวศิริวรรณ ไชยศร
  
นางสาวสุฑาพร นุ้ยศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                  
เจ้าพนักงานทะเบี่ยนและบัตรชำนาญงาน
 
 
 
 
นางโสภิตา  วรรณสถิตย์
นางนันทินา เหล่าพิทักษ์พงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

   
นางเรียม หลิมประเสริฐ
   
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ