เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน [ 27 ก.ย. 2562 ]75
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 27 ก.ย. 2562 ]53
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 27 ก.ย. 2562 ]55
4 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 ก.ย. 2562 ]50
5 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 ก.ย. 2562 ]53
6 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต [ 27 ก.ย. 2562 ]44
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน [ 19 ต.ค. 2561 ]165
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]115
9 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]115
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2561 ]201
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) [ 31 พ.ค. 2560 ]160
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) [ 31 พ.ค. 2560 ]124
13 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ค. 2560 ]104