เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ [ 8 ม.ค. 2563 ]298
2 สรุปการอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]297
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]298
4 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]298
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]299
6 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลที่วัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]298
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน 31 มกราคม 2561 [ 30 เม.ย. 2562 ]297
8 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2562 ]296
9 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 ม.ค. 2562 ]297
10 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) [ 25 พ.ย. 2561 ]297
11 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 25 เม.ย. 2561 ]297
12 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 25 ต.ค. 2558 ]297
13 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 11 ต.ค. 2558 ]298
14 ประกาศเทศบาลตำบลที่วัง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลที่วัง พ.ศ.๒๕๕๕ [ 20 พ.ย. 2556 ]295
15 แผนพัฒนาบุคลากร 2555-2557 [ 29 มิ.ย. 2555 ]295