เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน
ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
       #เทศบาลตำบลที่วัง โดย...นายประทีป ศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ เจริญธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล ร.ต.อ สุนทร ปรุงแก้ว นายอนุชา บุญชู นางอุไรวรรณ แสงเงิน ...
 
  โครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ...
  ออกตรวจพื้นที่ที่มีการร้องเรียนมาเกี่ยวกับปัญหาที่...
  ออกตรวจพื่นที่
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลที่วัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั...
  ประชุมคณะทำงานจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบั...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลที่วัง ครั้งที่1/25...
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล...
  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง #เทศบาลตำบลที่วัง ปฎิบัต...
  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
  โครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญส...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้