เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติทั่วไป
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
กิจการสภาเทศบาลตำบลที่วัง
จดหมายข่าว
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน

ประวัติและความเป็นมา
 
สมัยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
          องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง เดิมเป็นสภาตำบลและเมื่อมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 53 ก เล่มที่ 111ลง ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2537 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งใน 617 ตำบล ที่กระทรวงมหาดไทย ได้ ้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศในครั้งนั้น เป็นหนึ่งในสิบสองแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นหนึ่ง หนึ่งในสามองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอทุ่งสง ที่ได้รับการจัดตั้งในครั้งแรก และอาจกล่าวกันโดยทั่วไปว่า อบต.รุ่นที่ 1
          องค์การบริหารส่วนตำบล มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2538ในครั้งนั้นกฏหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล คือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 95 กำหนด ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่ง และอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งใน 4 ปีแรก และมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน อบต.ที่วัง มีสมาชิกสภาอบต.รวม 31 คนมีประธานกรรมการบริหารฯคนแรก คือ นายเชษฐ์ เพชรสี่หมื่น (กำนันตำบลที่วัง) มีนายจบ สังข์แก้ว เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในครั้งแรกนั้นอาคารที่ทำการอบต. ต้องใช้ศาลา ประสงค์ของวัดชายคลอง หมู่ที่ 1 เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี 2540 ได้ย้ายที่ทำการอบต.ไปอยู่ที่ทำการแห่งใหม่ (ชั่วคราว) ณ บริษัท แสงทองขนส่งภาคใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง ซึ่งอยู่หมู่ที่ 7 ในครั้งนี้สมาชิกสภาอบต.ที่วัง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่โดยได้ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะ จำนวน 4 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ ( ที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ติดกับสถานีอนามัยก้างปลา ) มีพิธีเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2541 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2542 ซึ่งเป็นวันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีผลทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากการเป็นสมาชิกสภาอบต. และมี วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาอบต.ที่วังได้ครบวาระเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542
          เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ และได้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2542 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง สมัยที่ 2 นี้ มีนายสมมิตร เพชรสี่หมื่น ได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกสภาฯอบต.ที่วัง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2546) และนายจบ สังข์แก้ว เป็นประธานสภาอบต. และวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาอบต.ที่วัง ในสมัยที่ 2 นี้ ครบวาระเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นเมือวันที่ 30 สิงหาคม 2546 ปีที่ผ่านมา
          หลังจากเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือก ตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2550 และมีการประชุมครั้งแรก โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายภิรมย์ รัตนพันธ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลที่วัง และทำหน้าที่บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมานายภิรมย์ รัตนพันธ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร ตำบล ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ (เลือกกันเองภายในสภาอบต.) ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ที่ประชุมมีมติ เลือกนายสมมิตร เพชรสี่หมื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 เป็นนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลที่วัง นายสมมิตร เพชรสี่หมื่น เข้าบริหารงานเพียงในช่วงระยะเวลาอันสั้น ก็ต้องลาออกจากตำแหน่ง
           ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง จึงได้มีการประชุมเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือก นายภิรมย์ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง อีกครั้งหนึ่ง และได้เข้ามา บริหารงานเรื่อยมา จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 นายภิรมย์ รัตนพันธ์ ได้เสียชีวิตลง
           สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง จึงได้มีการเปิดประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ ซึ่งที่ประชุม ได้เลือกนายประจักษ์ แสงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และได้บริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา จนครบวาระในวันที่ 29 สิงหาคม 2550
            ก่อนที่จะครบวาระ องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ได้ดำเนินการขอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2550 โดยได้เริ่มตั้งแต่ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ลงทำประชาคมในระ ดับหมู่บ้านต่างๆ จัดทำประชาคมในระดับตำบลที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบ แนวเขตตำบล ซึ่งแนวเขตตำบลเดิมนั้นไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเกาะติดที่สุด และกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนไปประชุมชี้แจงประกอบการขอจัดตั้ง ต่อคณะกรรมการกฏหมายมหาดไทย คณะที่ 2 โดยมีนายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา หลังจากที่แนวเขตตำบล ก็ได้รับการแก้ไขเขตติดต่อใหม่ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 และที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย มีมติให้องค์การบริ หารส่วนตำบลที่วัง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลได้
           หลังจากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรอรรถ ทองนิรมล ได้ลงนามแก้ไขแนวเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้อง ที่อำเภอทุ่งสง ฉบับที่2 พ.ศ.2550 เฉพาะตำบลที่วัง ซึ่งได้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 และได้นำแนว เขตตำบลที่วัง ที่ได้รับการแก้ไขถูกต้องแล้วเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2550 และต่อมากระทรวง มหาดไทย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง เป็นเทศบาลตำบลที่วัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550 หลังจากที่สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลที่วัง ครบวาระในวันที่ 29 สิงหาคม 2550
            การจัดตั้งเป็นเทศบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลได้อย่างปัจจุบันทันด่วน ซึ่งเป็นไป อย่างที่ประชาชนส่วนใหญ่คาดไม่ถึง จนเกือบจะวาระสุดท้าย เทศบาลตำบลที่วัง ต้องขอขอบคุณตั้งแต่สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลที่วัง ทุกคน ที่ได้เห็นชอบให้ยกฐานะเป็นมติสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคนที่ร่วมกันทำ งานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขอบคุณนายเจร ขวัญเกิด เจ้าพนักงานปกครอง 8 อำเภอทุ่งสง ขอบคุณนายสุรพล พนัสอำพล นายอำเภอ ทุ่งสง ขอบคุณนายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการฝ่ายกฏหมายทุกท่าน ขอบคุณท่านรองสมศักดิ์ ขำทวีพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ขอบ คุณพิเศษยิ่ง นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ อธิบดีกรมการปกครอง ที่ยืนยันให้การช่วยเหลือเรื่องการแก้ไขแนวเขตขอบคุณท่านอธิบดี กรมการปกส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านสมพร ใช้บางยาง ของคุณท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน ท้องถิ่นและข้าราชการทุกคน