วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดก้างปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างโครงการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ศพด.บ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (โรงเรียนวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง
8  พ.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง