วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
ซื้อถังขยะทรงกลมขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๔๔๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายควนพล-ควนกอ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)