วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๑๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองธง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทองเนื้อเก้า ซอย 1 หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจ่าชา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบังคับคดี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ (ถังเหลี่ยม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๑๗ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง