วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาส่วนภูมิภาค สายควนพล ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ทำป้ายไวนิลสายด่วนนายก จำนวน ๑๑ ป้าย
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางหนังสือ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรมตามโครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง