วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๗๔๖๗ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๐๐๕ สายควนยา หมู่ที่ ๙ บ้านควนยา ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเยื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายล่างควน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง-บ้านในทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสม หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2563
ซื้ออะไหล่รถบรรทุก ๖ ล้อ (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๑๖ นศ. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง