วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (เพิ่มเติม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองฉีด หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูรัตน์ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายนายคล้อย หมุนวัง หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง