วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๒๑ นศ.
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 4492 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างเช่าเต้นท์, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกคลองทราย- สายเภาลาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำสายคลองร็อง หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่วัง และนายกเทศมนตรีตำบลที่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง