วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำพระกรุ-บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๙-๐๐๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง ๔๐๓(สายเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสใหญ่-ที่วัง หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๐๖๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองผักตบ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง