วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคลองทราย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านโพรงงู ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายควนอิฐ-เขาโร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อข้าวสาร ในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๖,๓๖๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๗๙๐๒ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง