วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนรางน้ำสเตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารจอดรถเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผฉ ๔๔๙๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์และซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณ สายไฟและวัสดุท่อร้อยสายและกล่องเก็บสาย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง