เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลที่วังได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีของเทศบาล ปีงบประมาณ 2563


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลที่วังได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีของเทศบาล ปีงบประมาณ 2563