เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเทศบาลตำบลที่วัง (หลักสูตรการฝึกอาชีพตัดผมชายระยะสั้น)


#เทศบาลตำบลที่วัง ขอขอบคุณ นางสาวภัคณภัทร รัตนกระจ่าง และ นายภาณุวัฒน์ เส้งส้น จากโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยวาสนา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสอนตัดผมให้กับทางเทศบาล ในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเทศบาลตำบลที่วัง (หลักสูตรการฝึกอาชีพตัดผมชายระยะสั้น)
วัตถุประสงค์สำหรับโครงการนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพ และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดการพัฒนารายได้ต่อครอบครัว เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และสามารถเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้
#เทศบาลตำบลที่วังขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือทำให้โครงการนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี