เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


ติดตามสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ


วันที่ 22 ตุลาคม 2563
#เทศบาลตำบลที่วัง โดย นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล และงานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลที่วัง ในการติดตามสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป