เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง


เทศบาลตำบลที่วังจัดโครงการจัดทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยมีนายสราวุธ พรหมมินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเทศบาลตำบลคลองปาง คณะอนุกรรมการ สปสช. เขต 12 สงขลา เป็นวิทยากรในโครงการ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง โดยมีตัวแทนส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และตัวแทนภาคประชาชน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันเสนอแนะแนวคิด ในการจัดทำแผนงาน รูปแบบการเขียนโครงการ โดยจัดให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันเสนอโครงการและเขียนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลที่วัง