เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการวันสาทรเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2563


วันที่ 15 กันยายน 2563
นายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดทำโครงการวันสาทรเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2563 ณ วัดควนชม เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลที่วัง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป ตลอดจนทำให้เกิดตวามสมัครสมานความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนบำรุงพระพุทธศาสนา